Bolesław
Barbacki
Deklaracja dostępności

Zainspiruj się i zrób zdjęcie

Regulamin Konkursu
,,Fotografie inspirowane obrazami Bolesława Barbackiego”
Organizator Konkursu:
Zespół Szkół Nr 3 w Nowym Sączu
Cele Konkursu:
1. Zainteresowanie młodzieży sztuką Bolesława Barbackiego.
2. Rozpowszechnianie wiedzy z zakresu historii i sztuki poprzez nowoczesną prezentację
najsłynniejszych dzieł malarskich Bolesława Barbackiego.
3. Przybliżenie uczestnikom elementów charakterystycznych dla stylu Bolesława Barbackiego.
4. Rozwijanie wyobraźni twórczej, stosowanie kreatywnych rozwiązao i zachęcanie do własnych
poszukiwao i interpretacji dzieła malarskiego.
5. Wspieranie pasji i uzdolnieo dzieci i młodzieży.
6. Rozwijanie wrażliwości na sztukę.
7. Konfrontacja osiągnięd twórczych, wymiana doświadczeo artystycznych.
Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych :
- klas V - VIII szkół podstawowych,
2. Tematem Konkursu jest wykonanie zdjęcia inspirowanego portretami autorstwa Bolesława
Barbackiego.
3. Kapituła konkursowa powołana przez Organizatora oceniad będzie fotografie w następujących
kategoriach:
- wiernośd z oryginałem,
- rekwizyty, scenografię, kostiumy,
- pomysłowośd i ciekawą formę przekazu,
- decyzja Kapituły konkursowej jest ostateczna,
- kapituła konkursowa przyzna 3 nagrody główne,
- warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie pracy.
2.Format zdjęd: maksymalnie A4 w cm: 210mm x 297mm
3. Każda praca powinna byd czytelnie opisana: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa i adres placówki,
imię i nazwisko opiekuna artystycznego, numer telefonu.
4. Do pracy należy dołączyd kartę zgłoszenia i podpisad zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Termin i miejsce:
1. Prace należy dostarczyd osobiście lub przesład na adres: Zespół Szkół Nr 3, ul Morawskiego 2,33-
300 Nowy Sącz (z dopiskiem: „Konkurs fotograficzny”) w nieprzekraczalnym terminie do 30 września
2021r.
2. Profesjonalne jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac.
3. Werdykt jurorów jest ostateczny.
4. Protokół z obrad Jury zostanie umieszczony na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 3.
5. Nagrodzone i najciekawsze prace będzie można obejrzed na stronie internetowej Szkoły oraz
podczas finału Konkursu.
6. Otwarcie wystawy i uroczyste wręczenie nagród i wyróżnieo odbędzie się 14 października 2021r.
Uwagi końcowe:
1. Prace nadesłane po terminie, niezgodne z regulaminem, nieprawidłowo opisane, zrolowane lub
oprawione w passe-partout nie będą brane pod uwagę.
2. Nadesłane prace przechodzą na własnośd Organizatora.
3. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się, że nie będą rościd żadnych praw z tytułu publikacji ich
nazwisk i prac w środkach masowego przekazu oraz zezwalają na ich wykorzystanie przez
Organizatora w celach promocyjnych.
4. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu mgr Danuta Wydrzyoska pod adresem :
wydrzynskadanuta@gmail.com